Miscellaneous

Miscellaneous

Naspäť

Pravidlá hry

Predbežné poznámky

Tribal Wars 2 (Hra) je online multiplatformová hra vyvinutá a publikovaná spoločnosťou InnoGames GmbH (InnoGames). K hre môžete pristupovať a používať ju ako používateľ (vy) online prostredníctvom prehliadača alebo aplikácie, ktorú si stiahnete do mobilného zariadenia.

§1. Pravidlá hry a ich presadzovanie
 1. Keďže InnoGames má v úmysle umožniť hráčom zažiť férový herný zážitok, hranie Hry podlieha podmienke, že budete dodržiavať určité pravidlá hry (Pravidlá) opísané v nasledujúcom texte..
 2. Pravidlá definuje InnoGames podľa vlastného uváženia.
 3. Tím podpory a moderovania InnoGames (Tím) je oprávnený kontrolovať dodržiavanie pravidiel a presadzovať pravidlá (aj prostredníctvom varovaní a trestov, ako je dočasný alebo trvalý zákaz, zmena nevhodného obsahu alebo mien atď.) vo svojich primeraných uváženiach (vymáhanie alebo trest).
 4. Platiaci hráči budú podliehať rovnakým pravidlám a presadzovaniu ako všetci ostatní hráči.
 5. Hráči môžu kontaktovať tím, keď potrebujú pomoc, pomocou nástroja podpory dostupného pod nasledujúcim odkazom. Podpora bude poskytovaná v slovenskom jazyku.

§2. Účet a používanie účtu
 1. Ako hráč hry InnoGames (Tribal Wars 2) si môžete zaregistrovať hlavný účet.
 2. Hlavný účet vám umožňuje zaregistrovať sa v rôznych svetoch Hry (Herný svet(y)), v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente a vo všeobecných podmienkach (VOP) InnoGames.
 3. Each account remains the sole property of InnoGames. InnoGames only grants You the right to use a Game account as long as You are in compliance with these Rules and the T&Cs.
 4. Každý hráč je oprávnený mať prístup iba k jednému účtu v každom hernom svete (účet vo svete), pokiaľ nie je udelená výnimka, ako je uvedené v tomto dokumente, alebo v prípade špeciálneho schválenia tímom.
 5. Je zakázané používať jeden alebo viac účtov len na napredovanie postupu iného alebo iných účtov (tzv. pushing).
 6. Mechanika hry pre spoločné hranie:
  1. Prihlásiť sa do účtu (účtov) iných hráčov je povolené iba pomocou takzvanej hernej mechaniky pre spoločné hranie, kde si môžete nastaviť obmedzený prístup k svojmu príslušnému účtu (účtom) pre členov vášho príslušného kmeňa. (s) (Spolupracovníci a Vy ste v tomto prípade Poskytovateľom Spolupráce ). Technické informácie týkajúce sa herného mechanizmu spoločného hrania nájdete na našej wiki.
  2. Ako poskytovateľ Spolupráce budete zodpovedný za všetky kroky a/alebo opomenutia, ktoré urobia vaši Spoluhráči v rámci účtu, t. j. zaobchádza sa s vami, ako keby ste konali sami.
  3. Ak sa vy ako poskytovateľ kooperácie neprihlásite do svojho svetového účtu, v ktorom máte hernú mechaniku pre spoločné hranie, po dobu 30 po sebe nasledujúcich dní, tento svetový účet bude v tomto hernom svete zablokovaný.
  4.  V prípade, že vystupujete ako hráč pre spoluprácu pre iného hráča, ste povinný nahlásiť tímu (prostredníctvom podporného nástroja), ak sa Poskytovateľ Spolupráce neprihlásil na svoj Herný účet po dobu 30 po sebe nasledujúcich dní.
  5. Hráči konajúci ako Spolupráce pre rôzne účty, ktoré neoznamujú to, čo je uvedené v §2.6.4. bude potrestaný.
 7. Zdieľanie hesla sa za každých okolností považuje za nezákonné.
 8. Ak získate heslo iného používateľa, ste povinný to bezodkladne nahlásiť tímu (prostredníctvom nástroja podpory).
 9. Dvaja alebo viacerí používatelia môžu zdieľať rovnaké prístupové body na internet (ako sú počítače alebo mobilné zariadenia atď.) na hranie hry za predpokladu, že tím bol o tom vopred informovaný (prostredníctvom nástroja podpory).
 10. Prevod účtov
  1. Hráči sa môžu natrvalo vzdať a previesť svoje právo na používanie hlavného účtu (automaticky vrátane súvisiacich svetových účtov) za predpokladu, že (i) to bolo vopred nahlásené (prostredníctvom nástroja podpory) a schválené tímom a (ii) príjemca hlavného účtu je už registrovaným hráčom Hry a (iii) že nadobúdateľ nemá po prevode prístup k hlavnému účtu.
  2. Musíte sa uistiť, že príjemca hlavného účtu akceptuje tieto Pravidlá, ako aj VOP.

§3. Komunikácia a Kódex správania
 1. Komunikácia s ostatnými hráčmi musí byť vždy v miestnom jazyku príslušnej trhovej verzie, ktorú hráte, v tomto prípade: slovenčina.
 2. Súkromná komunikácia medzi hráčmi môže prebiehať v inom jazyku, pokiaľ proti tomu nebudú mať námietky všetci účastníci. V takom prípade tím nebude môcť pomáhať pri akýchkoľvek sporoch.
 3. Pred kontaktovaním hráča v inom jazyku by ste mali vopred získať súhlas príjemcu, aby ste tak urobili.
 4. Ste povinní správať sa k ostatným hráčom s rešpektom a správať sa primeraným spôsobom.
 5. Všetky typy správania a/alebo obsahu, ktorý je nevhodný, ako je správanie alebo obsah súvisiaci s nadávkami, pornografiou, extrémnou politikou, xenofóbiou, nezákonným správaním a látkami) sú zakázané. Toto sa vzťahuje na akúkoľvek danú časť Hry, ktorú môžete nastaviť alebo zmeniť a ktorá je viditeľná pre ostatných (ako sú správy, profily, názvy dedín alebo prezývky atď.). Nižšie uvádzame niekoľko príkladov toho, čo je povolené a čo nie:
Dovolené je:
 • nazvať hráča noobom (nováčikom) a podobné úctivé posmešky.
 • na vydieranie iného hráča o zdroje, okrem korún alebo iných prémiových predmetov.
Zakázané je:
 • narúšať alebo ubližovať iným hráčom fyzicky alebo psychicky.
 • pomenovať svoju alianciu urážlivými alebo nevhodnými výrazmi.
 • oslavovať teroristické činy, tragédie alebo verejne činné osoby.
 • urážať hráčov prostredníctvom komunikačného systému v hre.
 • posielať reťazové listy alebo spam.
 • na uverejňovanie reklamných odkazov a odkazov na sprostredkovanie.
 • diskriminovať hráčov na základe, ale nie výlučne, ich pôvodu, rasy, náboženstva, vierovyznania, pohlavia, postihnutia, veku alebo akejkoľvek relevantnej kategórie.
 • uvádzať alebo predstierať, že ste členom tímu, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste členom tímu.
 • na zverejnenie akejkoľvek korešpondencie s podporou v hre poskytovanej tímom vo verejnej doméne.
 • nalákať hráča na porušenie pravidiel a/alebo použiť tím výlučne s úmyslom dostať hráča potrestať.
 • obťažovať hráča.
 • hlásenia toho istého prípadu pri rôznych príležitostiach.
 • nahlasovanie priestupkov, ktoré sa stali pred niekoľkými dňami (viac ako 3 dni).
 • (pokúsiť sa) maskovať zakázaný obsah.

§4. Nákup a obchody
 1. Hranie na komerčné účely je zakázané.
 2. Akcie ako predaj, nákup, obchodovanie, ponúkanie alebo prevod účtov (t. j. právo používať účet) alebo ich častí (vrátane prémiovej meny, dedín a/alebo predmetov) sú zakázané, pokiaľ to vopred neschváli tím.
 3. Medzi hráčmi nie sú povolené žiadne transakcie s korunami.
 4. Je povolené obchodovať a/alebo vymáhať zdroje pre herné akcie ako napr. podpora a/alebo útoky.
 5. Všetky povolené interakcie sa môžu vyskytnúť iba v rámci jedného herného sveta.

§5. Chyby, roboty, skripty, automatizačné systémy
 1. Hru je možné používať iba s bežnými internetovými prehliadačmi (ako je Chrome, Firefox alebo Edge atď.) alebo s oficiálnymi mobilnými aplikáciami dostupnými pre iOS a Android od spoločnosti InnoGames.
 2. Akékoľvek používanie automatizácie, skriptov, robotov alebo zneužívanie chýb je zakázané. Porušenie tohto pravidla môže mať za následok trvalý zákaz účet vo svete a/alebo celkový účet.
 3. Čokoľvek, čo vykoná jednu alebo viacero akcií, ktoré by napodobňovali herné akcie a/alebo výsledky používateľa, sa považuje za roboty, skripty alebo automatizačné systémy.

§6. Férová hra
 1. Hra je súťažná hra a tím pôsobí ako rozhodcovia. Všetky spory o porušení pravidiel a/alebo nejednoznačné prípady podliehajú primeranému uváženiu tímu.
 2. Súhlasíte s tým, že budete rozhodnutia tímu považovať za konečné a záväzné.
 3. Všetky problémy súvisiace s Pravidlami sa budú riešiť prostredníctvom nástroja podpory.
 4. Súhlasíte s tým, že všetka komunikácia medzi hráčmi a tímom sa považuje za dôvernú a nemožno ju zdieľať s treťou stranou

§7.Rôzne
 1. InnoGames si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť tieto Pravidlá a bude vás o tom v primeranom čase vopred informovať.
 2. InnoGames má právo kedykoľvek zmeniť konfiguráciu Hry alebo iné časti Hry (vrátane inventára) z pochopiteľných dôvodov, ako sú technické alebo obchodné dôvody alebo kvôli zlepšeniu Hry).
 3. Spoločnosť InnoGames si vyhradzuje právo kedykoľvek zatvoriť herné svety z primeraných komerčných dôvodov a bude vás o tom v primeranom čase vopred informovať. Počas tejto doby môžete použiť svoje nevyužité koruny (ak nejaké existujú) na príslušnom účte vo svete alebo vaše nevyužité koruny (ak nejaké existujú) zostanú na vašom hlavnom účte a môžete ich použiť v iných herných svetoch.
 4. InnoGames môže z pochopiteľných dôvodov zmeniť alebo vymazať Váš inventár a/alebo mená, najmä v prípade porušenia Pravidiel alebo z technických dôvodov.
Výber jazyka