เพิ่งเริ่มเล่นเกม

เพิ่งเริ่มเล่นเกม

กลับไป

ขุนนางคืออะไร?

ขุนนางจะลดค่าความภักดีหมู่บ้านของศัตรูลง หากค่าความภักดีเหลือ 0 หรือน้อยกว่า, คุณจะสามารถยึดหมู่บ้านนั้นได้ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะมีค่าความภักดี 100 จำนวนค่าความภักดีที่ขุนนางทำให้ลดลงในหมู่บ้านนั้นเป็นการสุ่ม

การสร้างขุนนาง, คุณจำเป็นจะต้องมีไม้ 40000, ดินเหนียว 50000 และเหล็ก 50000 ค่าประชากร 100 หน่วย ขุนนางจะเดินทางด้วยคววามเร็ว 35 นาที ต่อ 1 ช่อง และจะไม่สามารถขนทรัพยากรได้
เลือกภาษา